Radio Čapljina uživo

agsdi-google-wallet

Slušaj nas!

91,3 FM

JAVNI OGLAS

JAVNI OGLAS

by | 7. ožujka 2022. 14:27 | Vijesti

Temeljem članka 20. Zakona o radu Federacije BiH („Službene novine FBiH“, 26/16 i 89/18), članaka 5. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u HNŽ-u („Narodne novine HNŽ“: 4/19, 5/19 i 5/20), članka 24. Statuta Javnog poduzeća „Radiopostaja Čapljina” d.o.o. Čapljina, Pravilnika o organizaciji JP „Radiopostaja Čapljina” d.o.o. Čapljina i sistematizaciji radnih mjesta (broj: 6/2011 od 11.04.2011.), Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji JP „Radiopostaja Čapljina” d.o.o. Čapljina i sistematizaciji radnih mjesta (broj 10/2022-2 od 09.02.2022.) te Odluke o potrebi prijema radnika u radni odnos (broj 11/2022 od 15.02.2022.) ravnatelj Javnog poduzeća „Radiopostaja Čapljina” d.o.o. Čapljina raspisuje

J A V N I O G L A S
ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME UZ PROBNI RAD

Za radno mjesto: Novinar-voditelj, 1 izvršitelj

OPIS POSLA
• Piše tekstove svih novinarskih žanrova i čita ih u programu;
• Snima tonske priloge i emisije na terenu;
• Sudjeluje u realizaciji jutarnjeg, popodnevnog, večernjeg i noćnog programa;
• Vodi emisije i programe po utvrđenoj koncepciji,
• Uređuje tekstove na internet portalu;
• Radi po nalogu urednika programa:
• Obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja predviđene Pravilnikom.

OPĆI UVJETI
• Da je državljanin BiH
• Da ima navršenih 18 godina života
• Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta na koje je izabran)
• Da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (samo kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak)
POSEBNI UVJETI
Viša stručna sprema/Prvi ciklus visokog obrazovanja – Bachelor, završen fakultet novinarstva i najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima radijskog novinara-voditelja.
Uz uredno popunjenu i vlastoručno potpisanu Prijavu na javni oglas (obrazac prijave), dostaviti slijedeću dokumentaciju:
• životopis,
• uvjerenje o državljanstvu,
• izvod iz matične knjige rođenih,
• diplomu/svjedodžbu,
• uvjerenje/potvrdu prethodnog poslodavca o radnom iskustvu uz preciziranje poslova na kojima je radio/radi i dužine radnog odnosa na navedenim poslovima

Dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenim kopijama. Ukoliko kandidati dostavljaju dokumentaciju u ovjerenoj kopiji, ovjerene kopije ne smiju biti starije od 6 mjeseci.

NAPOMENA
Kandidati će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem razgovora, pisanog rada i fono-testa. Kandidat koji bude izabran bit će dužan dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedenih poslova i uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak.
Kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene biti će pismenim putem obaviješteni o mjestu, datumu i vremenu održavanja pismenog dijela ispita.
Ako kandidat koji je uredno pozvan ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.
Podnositelji prijava na ovaj oglas bit će, u roku od 30 dana od dana zaključenja ovog oglasa, obaviješteni o izvršenom izboru.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta treba dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana objave. Prijave se dostavljaju poštom ili osobno na adresu:

JP „Radiopostaja Čapljina“
Ruđera Boškovića 4
88300 Čapljina
s naznakom: „Oglas za prijem u radni odnos„

OBRAZAC ZA PRIJAVU 

Propustili ste? Poslušajte!

Audio: Miroslav Nikše povodom Svjetskog dana radioamatera

Audio: Miroslav Nikše povodom Svjetskog dana radioamatera

Na današnji dan 18. travnja obilježava se Svjetski dan radioamatera.  Miroslav Nikše, predsjednik ZRHB govorio je za Radio Čapljinu; https://open.spotify.com/episode/4Fhg7ZkNB03uVDrXF0jQBo Radioamateri Herceg Bosne djeluju i razvijaju svoju djelatnosti na području...

Mladi u politici

Mladi u politici

Većina mladih, ali i mnogi stariji nisu svjesni da je politika uključena u svaku sferu života – od uređenja parkova, odvodnje do izgradnje autocesta i slično. No što to vrijedi ukoliko se mladi ne bave politikom i zbivanjima važnim za uređenje države ili barem svoje...